תנאי השימוש באתר LawClub

 

השימוש באתר Lawclub.co.il  (להלן: "האתר") כפוף  לתנאים המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש") ומהווה הסכמה מצדך לתנאים אלה. האמור בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.

כללי:
תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין האתר, המפעיל והבעלים של האתר לבין כל אדם המשתמש בשירותי האתר (להלן: "המשתמש") או במידע שהשיג באמצעות תוכן ומידע המתפרסמים באתר.

1. תוכן ומידע המתפרסמים באתר:
האתר הנו אתר פרטי לקהילת עורכי הדין, רואי חשבון וסטודנטים בישראל, אין לאתר קשר עם לשכת עורכי הדין ו/או עם לשכת רואי החשבון. האתר מציג את מיטב ההטבות, המבצעים וההנחות הקיימים לחברי המועדון באתר אחד. 

 

האתר מכיל בתוכו, בין היתר, קישורים אלקטרונים (להלן ביחד "הקישורים") אל מקורות מידע ו/או משאבים אחרים המצויים במרחבי האינטרנט ומהם שאינם מתפרסמים ו/או מופעלים ושירותים על ידי מפעילת האתר ועל ידי מי מטעמה (להלן ביחד "המקורות"). מפעילת האתר אינה יכולה לשלוט ולפקח על הקישורים והיא אינה מתחייבת כי כל הקישורים יובילו את המשתמש לאתרים פעילים במרחבי האינטרנט. מפעילת האתר מבהירה כי הקישורים אל האתר וממנו אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, על ידי מפעילת האתר באותם מקורות.

מפעילת האתר אינה נותנת חסות או מביעה את דעתה לגבי נכונותם או דיוקם של תכנים, עמדות, פרסומות או כל מידע אחר המתפרסמים באתר, או באתרים אליהם האתר מפנה. הסתמכות המשתמש על תכנים, עמדות, פרסומות או כל מידע אחר המוצג מפנה באתר, או באתרים אליהם מפנה האתר, נעשית לפי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית.

מפעילת האתר אינה מפקחת על כל מידע והודעה המועלים באתר על ידי המשתמשים ו/או מפרסמים. מפעילת האתר אינה אחראית לתגובות שיעוררו מידע והודעות כאמור אם יעוררו בישראל ובעולם ובכלל זה בכל אמצעי התקשורת בישראל ובעולם, וכן באינטרנט בכל מדיום דומה אחר. יחד עם זאת, החברה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה או לערוך, להסיר ולסרב להעלות לאתר כל מידע והודעה בלתי חוקיים וכן כל מידע והודעה שעלולים לפגוע או הפוגעים ברגשות המשתמשים באתר ובטעם הטוב.
 

2. הגבלת אחריות:
האתר בכללותו לרבות כל המידע המופיע בו, תכנים, חומר, פעולות, מוצרים, תוכנה או כל שירות אשר הגישה אליהם התבצעה באמצעות האתר מוגשים ועומדים לרשות המשתמש באמצעות מפעילת האתר כמו שהם (AS IS).
מפעילת האתר אינה אחראית לחומר, למידע, לפעולות, לשירותים ולמוצרים ובכלל זה למידת דיוקם ולעדכונם המוצעים באתר בין אם על ידי מפעילת האתר, בין אם על ידי המשתמש ובין אם על ידי כל צד שלישי שהוא.

מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק ופגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש והסתמכות על החומר, המידע, הפעולות, ההטבות, ההנחות, השירותים והמוצרים המוצעים באתר ו/או אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר ו/או שהגישה אליהם התבצעה באמצעות הקישורים, ו/או השירותים.
מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק הנגרם או העלול להיגרם עקב משלוח של מידע חסוי ורגיש דרך האתר.
השימוש באתר נעשה על פי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית של המשתמש. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ממפעילת האתר שעשויות לנבוע ו/או הנובעות כתוצאה מהשימוש באתר.


מפעילת האתר אינה מתחייבת ששירותה לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי מפעילת האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מפעילת האתר או אצל מי מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק ופגיעה הנגרמים או העלולים להיגרם מספקיה למשתמש עקב תקלה כאמור.

3. מידע מסחרי ופרסומות:
מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו . פרסום מודעות ו/או מוצרים ו/או הטבות באתר אינו מהווה המלצה ו/או הבעת עמדה מצד האתר ו/או מפעילת האתר, לרכוש את המוצר המוצע בפרסומת למכירה ו/או לעשות שימוש בשירות או במידע המוצע בפרסומות. פרסומת המוצגת באתר הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בו שימוש הפוגע בזכות המפרסם.  מובהר כי תמונות מפרסמים או ספקי תוכן הינם באחריותם בלבד ואין לאתר ולמפעיליו כל אחריות בגין כך.
 

4. שינוי השירותים והפסקתם:
מפעילת האתר שומרת על זכותה לעשות כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים לרבות הוספה ו/או סילוק של קישורים שנכללו בו המתפרסמים באתר בעבר, וכן שינוי היקפם או זמינותם של השירותים הניתנים באתר, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא כל הודעה מראש, ובלי כל אחריות מצידה.

5. ביטול עסקה
ביטול הזמנה יתבצע בכתב ישירות מול הספק אשר מפרסם באתר בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ''א-1981 (''חוק הגנת הצרכן'').

 

ביטול עסקה באירועי המועדון /הפלגה, תנאי הביטול הנם כדלקמן:

על פי חוק הגנת הצרכן תשמ"א - 1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א - 2010

בכל מקרה של ביטול יחויב הלקוח בדמי ביטול לפי תאריך הביטול ומועד הרכישה.

תאריך הביטול יחושב לפי המועד בו נתקבל הביטול בכתב (בפקס, דואר או אימייל במשרדי טורקיז הפקות).

אם הביטול התבצע תוך 14 ימים קלנדריים מיום הרכישה ובלבד שנותרו לפחות 7 ימי עסקים טרם מועד ההפלגה -

דמי הביטול הינם 100 ₪ או 5% לנוסע, לפי הנמוך מבניהם.

בכל מקרה אחר:

ביטול מעל 30 ימי עסקים לפני מועד ההפלגה דמי טיפול בסך 49 € לנוסע (מבוגר/ילד).

ביטול בין 19-30 ימי עסקים לפני מועד ההפלגה - 35% ממחיר הפסטיבל.

ביטול בין 8-18 ימי עסקים לפני מועד ההפלגה - 50% ממחיר הפסטיבל.

ביטול במהלך 7 ימים לפני מועד ההפלגה - 100% דמי ביטול.

* בכל מקרה של ביטול, יתווספו דמי טיפול בסך €49 לנוסע (מבוגר/ילד) לפני הנמוך מביניהם.

 

7.ארועי המועדון

מועדון ההטבות אינו אחראי לנזקים הנגרמים לנוסע כגון נזקי גוף, מחלות, תאונות, נזק או אבדן למטען ו/או מסמכים ו/או כל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם לנוסע במהלך הכנס ו/או ההפלגה ו/או בזמן שהייתו בחו"ל.

המשתתף באירוע מאשר כי קרא והבין את תנאי הרישום ותנאי ביטול העסקה, ומאשר בזאת את תנאי האירוע לרבות תקנון האתר ותקנון חב' מנו ספנות בכל הנוגע להפלגה לחו"ל.
באירועים בחו"ל חלה חובה לעשות ביטוח נסיעות לחו"ל, וחברת הביטוח היא הגורם אליו יש לפנות על מנת לקבל החזר כספי במקרה של ביטול האירוע ו/או ההפלגה בהתאם לתנאי פוליסת הביטוח של משתתף באירוע. מומלץ לעשות ביטוח נסיעות לחו"ל כבר בעת ההרשמה על מנת להיות מבוטחים בתקופה שלפני היציאה לאירוע בהתאם לתנאי הפוליסה הנרכשת. ביטוח נסיעות לחו"ל מעניק מענה והגנה בכל הנוגע לביטוח רפואי, מטען כבודה וביטול או קיצור האירוע מסיבות רפואיות.

המועדון שומר לעצמו את הזכות לשנות את מחירי החבילות ללא הודעה מראש וללא שום קשר למספר הנרשמים ו/או התאריכים, לרבות את הזכות לשנות את הרכב האומנים כמו גם את מיקום הפעילויות והמופעים בכל שלב. ט.ל.ח

אירועי המועדון לרבות כנסים ופסטיבלים מותנים במינימום משתתפים. המועדון שומר לעצמו את הזכות לבטל את האירוע עד 14 יום לפני מועד האירוע מכל סיבה שהיא וללא פיצוי כספי. במקרה זה, מתחייב המועדון להשיב את כל הכספים אשר שולמו במועד ההזמנה.

 

8. דיוור ומשלוח הודעות

גולש המצטרף לדיוור באתר מקבל בכך על עצמו את כללי תקנון זה ומתחייב לפעול על פיו. ההצטרפות לדיוור הינה חינם וכל אדם אשר מלאו לו 18 שנים (לרבות חברות ותאגידים) זכאי להצטרף לאתר. פרטי החבר יהווה קניינה של הנהלת האתר  וזו מתחייבת שלא להעבירם לצד שלישי, אלא בהתאם להוראות כל דין. ברישום לדיוור באתר נותן הנרשם את הסכמתו לשימוש בפרטיו כאמור לעיל וכן בהסכמתו ברישום פרטיו לצורך קבלת דיוור לכתובת המייל שלו ו/או קבלת מסרון בהודעת סמס. הסרה מהדיוור ניתן לבצע באופן אוטומטי באמצעות המנגנון הקיים באתר ו/או באמצעות המייל בבקשה להסרה מן הדיוור.

בהצטרפותו לדיוור באתר מסכים החבר כי מידע ו/או הטבות שיקבל מהאתר, לרבות פרטיו האישיים של החבר, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של האתר וכי ייעשה במידע זה שימוש עפ"י שיקול דעתה של הנהלת האתר ובהתאם להוראות כל דין. החבר מסכים לשימוש האמור במידע ומאשר כי השימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיות החבר ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. החבר רשאי לבטל את הסכמתו זו על ידי מתן הודעה בכתב על כך לאתר והחבר יגרע מרשימת הדיוור של האתר במהלך 30 ימים ממועד קבלת ההודעה במשרדי הנהלת האתר.

הנהלת האתר רשאית לא לאשר הצטרפות אדם לדיוור מהאתר, בהתאם לשיקול דעתה ובלא שתהיה עליה חובה לנמק את סירובה. חבר באתר  יהיה אחראי לדווח להנהלת האתר בדבר שינויים שיחולו בפרטיו האישיים, על מנת לאפשר קשר רציף ותקין עמו. הנהלת אתר לא תהיה אחראית לאי קבלת הטבה ו/או דיוור ו/או כל דבר בקשר עם האתר, בגין אי עדכון פרטיו האישיים של החבר.

הנהלת האתר תהיה רשאית להחליט בכל עת על הפסקת פעילות האתר והיא שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את חברותו של חבר/ה ברשימת הדיוור לפי שיקול דעתה ומבלי צורך לנמק, לרבות חסימת חבר באתר בכל מקרה בו לדעתה נעשה שימוש לרעה על ידו.


הנהלת האתר רשאית לשנות בכל עת ומפעם לפעם את הוראות התקנון או כל חלק מהן, כפי שתמצא לנכון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי להודיע על כך מראש. מתן הטבות ו/או מידע לחברי האתר כמפורט בתקנון זה הינן בכפוף לפעילות תקינה של מערכות התפעול והמחשוב של האתר .

 

9. שינוי תנאי השימוש:
מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות, למחוק או להוסיף תנאים לתנאי שימוש אלו בכל עת וללא מתן הודעה מראש ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. תנאי השימוש המתוקנים יפורסמו באתר מיד עם תיקונם.

10. ברירת דין ומקום שיפוט:
תנאי השימוש כפופים לדין הישראלי (ללא כללי המשפט הבילאומי הפרטי המהווים חלק ממנו).

כל תביעה שתוגש כנגד מפעילת האתר תתברר אך ורק בבית המשפט המוסמך בישראל בתל-אביב-יפו.

צוות האתר מאחל לכם גלישה נעימה