תנאי התקשרות להזמנת דו"ח אשראי

מזמין השירות מאשר את תנאי הסכם זה, ותנאי המרכז הישראלי לנתוני אשראי צרכני מקבוצת דן אנד ברדסטריט, כאמור להלן:

במסמך זה:

"החוק" - חוק שירות נתוני אשראי, תשס"ב - 2002.

"התקנות" - תקנות שירות נתוני אשראי, התשס"ד -2004.

"דו"ח אשראי" - כהגדרתו בחוק.

"טופס הזמנה" - טופס הזמנת דו"ח אשראי אשר תנאים אלו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

1. התחייבות כללית

א. מזמין השירות מתחייב כי שימושו בדו"ח אשראי ובכל מידע שיועבר לעיונו ע"י די.אנד. בי החברה לנתוני אשראי בע"מ (להלן "המרכז הישראלי"), במישרין או בעקיפין ובכל דרך שהיא (להלן: "המידע"), יהיה אך ורק לשימוש אישי ועצמי, וכי לא יעשה שימוש בנתוני האשראי שבדו"ח שיומצא לו, אלא לצורך קבלת החלטה בעניין שעליו מסר הצהרה בהתאם להוראת סעיף 28 לחוק. מזמין השירות מתחייב לא לעשות שימוש לרעה ו/או שימוש שלא בתום לב במידע ו/או בדו"חות שיסופקו לו.

ב. מזמין השירות מאשר בזאת כי המידע המבוקש הנו לאחת מהמטרות הבאות, וכפי שהצהיר בטופס ההזמנה בהתאן למתחייב מהוראת סעיף 28 לחוק: מתן אשראי ללקוח, מכירה או רכישה של נכס או שירות, התקשרות בעניין המחאת זכויות או חובות, גביית חובות, התקשרות בחוזה שכירות וחידושו, התקשרות בחוזה העסקה.

ג. מזמין השירות מאשר בזאת כי המידע מהווה רק אחד מהגורמים התומכים בהחלטותיו בענייני אשראי, רכש, שיווק, ביטוח, השכרה, העסקה או כל פעולה עסקית אחרת, בין למטרות רווח ובין שלא, בין עם גוף עסקי ובין עם גוף אחר, וכי הוא לא מסתמך בקבלת החלטותיו האמורות אך ורק על המידע.

ד. מזמין השירות מצהיר כי ידוע לו, כי ע"פי הוראת סעיף 29 לחוק, מקבל דו"ח אשראי לא ישלול מלקוח אשראי או טובת הנאה אחרת, ולא ישנה את תנאי האשראי, תנאי התשלום או תנאי טובת הנאה של לקוח, על סמך דו"ח אשראי שאינו מעודכן - דו"ח שנמסר למקבל דו"ח אשראי עד 60 יום קודם לשימוש בו.

ה. עם חתימתו על טופס ההזמנה, מזמין השירות מצהיר כי, מבלי לגרוע מהצהרותיו ומהצחייבויותיו הנזכרים לעיל ולהלן, ידועות לו ומוכרות לו היטב כל הוראות החוק והתקנות.

2. זכויות יוצרים במידע

א. מזמין השירות מצהיר בזאת, כי המידע הנו רכושו הבלעדי של המרכז הישראלי וכי למרכז הישראלי אינטרס להגן עליו על ידי השארתו כמידע סודי וחסוי. אין במסירת המידע למזמין השירות משום העברת זכויות היוצרים של המרכז הישראלי במידע.

ב. מזמין השירות מתחייב שלא להעביר ו/או למסור ו/או לפרסם ו/או לגלות את המידע ו/או חלק ממנו לכל אדם ו/או גוף כלשהו, ללא אישור מראש ובכתב מהמרכז הישראלי.

ג. מזמין השירות מתחייב שלא להודיע ו/או לפרסם ו/או לגלות, בין במישרין ובין בעקיפין, לכל אדם ו/או גוף כלשהו, כי המרכז הישראלי או צד ג' הקשור עם המרכז הישראלי, סיפק לו את המידע, אלא אם קיבל על כך אישור מהמרכז הישראלי מראש ובכתב.

ד. מזמין השירות מתחייב להשיג את הסכמת עובדיו ו/או כל מי שיעסוק עבורו או מטעמו, לפעול בהתאם להתחייבות ולסודיות האמורה בהסכם זה, ובכלל זה לחתום על התחייבות לסודיות, והוא מתחייב כי לא יאפשר לאדם כלשהוא, אשר לא חתם על התחייבות לסודיות, כל גישה ו/או עיון במידע.

3. אחריות ופיצוי

א. ידוע למזמין השירות, כי המרכז הישראלי נסמך על צדדים שלישיים בהשגת המידע או חלקו. מוסכם על מזמין השירות, כי המרכז השיראלי לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עיקף, ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או אובדן מכל מין וסוג כלשהם, שיגרמו למזמין השירות ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי אחר כלשהוא, שיגרם ו/או שינבע במישרין ו/או בעקיפין מהמידע ו/או מהסתמכות על המידע ו/או מכל מעשה או מחדל של המרכז הישראלי ו/או מביצוע ו/או אי ביצוע התחייבויותיו של המרכז הישראלי עפ"י הסכם זה, לרבות בגין איחורים בהספקת המידע.

ב. מוסכם על זמין השירות כי במידה ויגרם למזמין השירות נזק, כתוצאה מהפרה בזדון של התחייבות והתחייבויות של המרכז הישראלי עפ"י הסכם זה, יוגבל הפיצוי שידרש, המרכז הישראל ו/או מועדון ההטבות לשלם למזמין השירות לגובה התמורה ששילם מזמין השירות בפועל למרכז הישראלי ו/או למועדון ההטבות בגין שירותים שסופקו לו כאמור בהזמנה. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי המרכז הישראלי ו/או מועדון ההטבות לא יהיה אחראי לפצות ו/או לשפות את מזמין השירות בגין נזק עקיף ו/או אבדן רווחים כלשהם.

ג. מזמין השירות מוותר באופן בלתי הדיר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי dan @ bradstreet international limited ו/או חברות בנות ו/או חברות הקשורות בה ו/או מועדון ההטבות, וכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור, אם וככל שיהיו למזמין השירות, יהיו כלפי המרכז הישראלי בלבד, משמע - די. אנד. בי החברה לנתוני אשראי בע"מ.

4. ביטול הזמנה

למרכז הישראלי ו/או מועדון ההטבות מוקנית הזכות לבטל את ההזמנה בכל עת ומכל סיבה שהיא בהודעה למזמין השירות.

5. ויתור על קיזוז

מובהר בזאת, כי מזמין השירות לא יהיה רשאי לקזז ו/או לנכות כל סכום המגיע למרכז הישראלי ו/או למועדון ההטבות ממזמין השירות עפ"י תנאי ההזמנה ותנאים אלו.

6. שונות

א. מובהר בזאת, כי היה ומזמין שירות יבקש לבטל את ההזמנה טרם אספקת דו"ח ו/או דו"חות האשראי שהוזמנו על פיה, מכל סיבה שהיא המרכז הישראלי ו/או מועדון ההטבות לא יהיה חייב להשיב למזמין השירות כל חלק שהוא מהתשלומים ששילם מזמין השירות עד לאותו המועד ולא יהיה בכך כדי לפתור את מזמין השירות מחובת תשלום התמורה המפורטת בטופס ההזמנה במלואה ובמועדה.

ב. כל איחור, ויתור, ארכה, או הנחה בקשר לתנאי כלשהו מתנאי הסכם זה לא יהיו ברי תוקף אלא עם יעשו מראש ובכתב.

ג. דו"ח אשראי צרכני לאדם פרטי ניתן ע"י המרכז הישראלי לנתוני אשראי צרכני בהתאם לחוק אשראי צרכני. המידע נאסף ממגוון מקורות מידע הכוללים בין הייתר: בנקים, חברות כרטיסי אשראי, בתי משפט, ועוד. מובהר בזאת, כי מועדון ההטבות law club, לא ישא בכל אחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף שנגרם למבקש השירות ו/או לכל אדם אחר כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מהשימוש בדו"ח זה. 

ד. כל הודעה לעניין טופס ההזמנה ותנאים אלו שתישלח בפקסימיליה תחשב כאילו הגיעה ליעדה מקץ 72 שעות מהמועד בו נשלחה.

ה. טופס ההזמנה בתנאים אלו שלעיל ולהלן, ממצים את כל המוסכמות בין מזמין השירות למועדון ההטבות ו/או למרכז הישראלי בעניינים המנויים בהם וכל הסכמה קודמת, בכתב או בע"פ, במידה ונעשתה בנוגע לעניינים המנויים בהסכם זה, לא תחייב עוד את מזמין השירות והמרכז הישראלי ו/או מועדון ההטבות אפילו הועלתה במהלך המשא ומתן ביניהם.