דו"ח מידע על חברה

מחיר מיוחד לחברי המועדון

הדו"ח משקף את תמונת הסיכונים הפיננסיים של לקוחות החברה וספקיה, ובנוי מארבעה פרקים עיקריים: תקציר מנהלים, בעלות והנהלה, נתונים פיננסיים ומודיעין עסקי.


הדו"ח מספק מידע עדכני וממוקד במגוון היבטים: הערכת סיכון ההתקשרות על ידי ניתוח מגמות הסיכון של החברה ביחס לדירוג הקודם וביחס לסיכון הענפי, ניתוח החזקות והחולשות של הגורמים אשר השפיעו על הדירוג, הצגת האירועים המהותיים בחברה ב 3 השנים האחרונות, ניתוח והמלצת אנליסט, ניתוח מידע פיננסי, המלצת אשראי, מידע משפטי, עיתונות, מוסר תשלומים, שעבודים, בעלויות ועוד.​

 • הדו"ח מאפשר לך ללמוד על החברה ולהעריך את הסיכון בהתקשרות עמה

 • מעניק לך ביטחון מרבי לפני ביצוע פעילות עסקית

 • מאפשר לזהות הזדמנויות עסקיות נוספות עם החברה

 • דו"ח דינאמי המתעדכן On-line ומספק מידע מעודכן לקבלת החלטה בטוחה

 

דוח דן אנד ברדסטריט – כלי מרכזי לניהול סיכונים והזדמנויות

דוח דן אנד ברדסטריט הוא פתרון מקיף, המאפשר להעריך את תמונת הסיכונים הפיננסים של החברה, באמצעות בחינה כלכלית, הכוללת תשאול בעלי עניין, ניתוח הסביבה העסקית בה החברה פועלת והערכת סיכון ההתקשרות, טרם ביצוע פעילות עסקית עמה.

הדוח מורכב מ-4 פרקים מרכזיים:

תיאור עסקי

פרטי החברה – שם (נוכחי, קודם), שנת יסוד, הכתובות (ראשית + משניות)מהן פועלת החברה, פרטי התקשרות הכוללים טלפונים נייחים וניידים, פקס,  דוא"ל, אתר אינטרנט.

 1. מספר רישום, מעמד וסטטוס משפטי

 2. מספר מועסקים

 3. תחום פעילותה של החברה, אופי הפעילות והשיוך הענפי

 4. סיכון ההתקשרות– דירוג החברה בהשוואה לדירוג הענף, הסבר על סולם הדירוג, הסיבות שהובילו לדירוג, מסגרת אשראי מומלצת.

 5. גרף ה-"דנסקור" תצוגה גרפית המציגה את ציון החברה ב-18 חודשים האחרונים בהשוואה לענף בו פועלת .

 6. תמצית מנהלים – סקירה תמציתית של האנליסט המסקר את החברה הכוללת התייחסות לפעילות העסקית של החברה, למבנה האחזקות, למידע פיננסי,  למידע מהותי ועוד וכוללת את חוות הדעת של האנליסט בנוגע להתקשרות מול החברה הנחקרת ואת ההמלצות שלו.

 7. רשימת לקוחות/ספקים – רשימה דינאמית הכוללת את שמות הספקים/לקוחות של החברה הנחקרת, את גודלם (מחזור, מועסקים) ואת ציון הסיכון שלהם.

 8. רכש ותשלומים – רשימה דינאמית של מידע מספקי החברה הנחקרת בנוגע למוסר התשלומים שלה. הרשימה כוללת את חודש הדיווח, אופי התשלום, תנאי אשראי, היקף פעילות, קשרי מחסר ועוד.

 9. בנקים – רשימת חשבונות הבנק של החברה הנחקרת הכוללת מידע על פרטי החשבון, ותק החשבון ואינדיקציה בזמן אמת למצב החשבון בבנק ישראל.

 10. שעבודים – רשימת השעבודים של החברה הכוללת: תאריך רישום השעבוד , הנכס המשועבד, הגורם שעבורו נרשם השעבוד ועוד.

 11. פרק פרויקטים – מציג רשימה של הפרויקטים הנבחרים של החברה (בעבר בהווה ופרויקטים עתידיים) הכוללים פירוט של שם הפרויקט, מזמין הפרויקט, תפקיד החברה בפרויקט, היקפו, תאריכי התחלה וסיום ועוד. 

בעלות והנהלה

 1. מעמד משפטי ומבנה אחזקות של החברה - מידע בזמן אמת מרשם החברות: מעמד משפטי, הון המניות, שנת תחילת פעילות.

 2. מידע על בעלי המניות - מידע בזמן אמת מרשם החברות: מידע על בעלי המניות של החברה הנחקרת הכולל את שמם, מספר ת.ז/ח.פ, אחוז ההחזקה, סוג המניות ועוד.

 3. עץ בעלויות – תצוגה גרפית אינטראקטיבית המציגה את מערכת הקשרים בין חברות, מידע על מנהלים, סטטוס משפטי מיוחד, תצוגה של לקוחות קיימים ועוד

 4. חברות קשורות – רשימת החברות (אם, בת, שלובה) הכולל את החברות הקשורות, את גודלן (מחזור, מועסקים) ואת ציון הסיכון שלהן.

 5. דירקטורים – רשימת הדירקטורים של החברה, מידע בזמן אמת מרשם החברות.

 6. רשימת מנהלים – רשימת של המנהלים הבכירים של החברה.

 

נתונים פיננסים

נתונים מהדוחות הכספיים של החברה הכוללים מידע על רו"ח המבקר, מאזנים, דוחות רווח והפסד, תזרים מזומנים, יחסים פיננסים ותמצית ניתוח של האנליסט. הפרק מציג נתונים לשלוש השנים האחרונות.

יצוין כי כאשר מדובר בחברה פרטית שאינה מעוניינת שדוחותיה יפורסמו לא ניתן יהיה לראות את הדוחות במלואם אך ניתן יהיה לראות את ניתוחו של האנליסט.

 

מודיעין עסקי

כלל הידיעות אודות החברה בחלוקה לנושאים: התרעות, אירועים חיוביים, מידע משפטי ומידע  מהעיתונות.

 

דו"ח חקירה בנוסף לנ"ל – תמצית נתונים של אנליסט אחרי שיחה עם מנכ"ל/ סמנכ"ל כספים של החברה.

דו"ח חקירה 6 - 7 ימי עסקים .

תרגום לאנגלית – תוספת של 100 ₪ + יום נוסף.

 

דו"ח מדף עלות – 450 ₪ + מע"מ

דו"ח חקירה עלות – 850 ₪ + מע"מ

מחיר מיוחד לחברי המועדון בלבד